Telefon: +420 732 404 561 | Email: svitavy@cmmj.cz | Adresa: Vančurova 1, 568 02 Svitavy | ČÚ: 1280049339/0800 | IČ: 67777805 | Datová schránka: apwf4ny | Datová schránka: 

Kurz pro myslivecké hospodáře

Kurz pro myslivecké hospodáře

V roce 2022 bude zahájen nový kurz pro myslivecké hospodáře

Kurz bude zahájen 16.04.2022, proto Vás  žádáme o zaslání přihlášek do 31.3.2022 k rukám jednatele p. Jaromíra Chaloupky, přihlášky zasílejte na  svitavy@cmmj.cz  

Kurz hospodářů bude probíhat v zasedací místnosti na OMS Svitavy a místo vykonání zkoušky bude upřesněno. Lektoři a zkušební komisaři budou jmenováni Okresní mysliveckou radou Svitavy.

Cena kurzu pro členy ČMMJ 6 000,-kč, pro nečleny 10 000,-kč.

Kurzu se mohou účastnit i  zájemci mimo okres Svitavy.

Kurz pro myslivecké hospodáře představuje druhý stupeň mysliveckého vzdělání. Po jeho úspěšném absolvování zkoušky, může absolvent vykonávat funkci mysliveckého hospodáře. Kurz pro myslivecké hospodáře je určen pro všechny myslivce, kteří dříve složili základní zkoušku z myslivosti a chtějí buďto rozšířit své znalosti v oboru, nebo zastávat v honitbě funkci mysliveckého hospodáře. 

Kurz se skládá ze dvou základních částí:

  1. Teoretická část - absolvování přednášek ze 4 základních skupin předmětů
  2. Půlroční povinná praxe.

Závěrečná zkouška je komisionální a má část písemnou a ústní.

Přihláška

Způsob provádění zkoušek pro myslivecké hospodáře

Zkoušky pro myslivecké hospodáře se konají dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti § 5

  1. Zkoušky pro myslivecké hospodáře mají písemnou a ústní část. Písemná část se koná před částí ústní, trvá nejdéle čtyři hodiny a musí obsahovat otázky z těchto předmětů:

a) I. skupina

Práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání - vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti;

b) II. skupina

1. zařazování honiteb do jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře,

2. plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu,

3. myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové,

4. ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice;

c) III. skupina

1. výživa zvěře,

2. nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření,

3. ošetřování ulovené zvěře, jejích jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek,

4. myslivecká zoologie a kynologie;

d) IV. skupina

1. myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva,

2. lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu, včetně sokolnictví,

3. základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti,

4. systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.

(2) Při písemné části musí uchazeč vypracovat podle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, statistický výkaz o stavu honitby, záznam o ulovené zvěři, včetně její kontroly a označení, jejím prodeji a ostatních dispozicích s ní, dále podle zadání vypracovat evidenci vydaných povolenek k lovu a v honitbě používaných loveckých psů.

(3) Ústní část zkoušky pro myslivecké hospodáře se skládá ze všech předmětů uvedených v odstavci 1 před zkušební komisí, která je šestičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a čtyři zkušební komisaři. Před zkušební komisí může být ve stejném okamžiku zkoušen pouze jeden uchazeč.