Telefon: +420 732 404 561 | Email: svitavy@cmmj.cz | Adresa: Vančurova 1, 568 02 Svitavy | ČÚ: 1280049339/0800 | IČ: 67777805 | Datová schránka: apwf4ny | Datová schránka: 

Kurz o první lovecký lístek

Kurz o první lovecký lístek

Kurz nových adeptů myslivosti ročníku 2023/2024 začíná teoretickými přednáškami ze všech sedmi předmětů dne 14. ledna 2023 od 9:00 hod. v zasedací místnosti budovy LČR Svitavy, od 8:00 do 9:00 proběhne prezentace adeptů. Teoretické přednášky končí xx.xx.2023. Kurz pokračuje praktickou části (100 hod.). Cvičné střelby adeptů budou organizovány v souladu se střeleckými akcemi v termínu xx.xx.2023od 9:30 na spolkové střelnici OMS Svitavy Černá Hora u Litomyšle, adepti budou písemně včas vyrozuměni včetně poučení o bezpečnosti.

Adepti ročníku 2022/2023 budou absolvovat závěrečné cvičné střelby, které budou organizovány v souladu se střeleckými akcemi v termínu xx.xx.2023od 8:00 na spolkové střelnici OMS Svitavy Černá Hora u Litomyšle, adepti budou písemně včas vyrozuměni včetně poučení o bezpečnosti. Následovat budou závěrečné zkoušky z myslivosti, které se uskuteční dne xx.xx.2023 v restauraci pana Báči v areálu volného času ve Svitavách.

Kurz  pro uchazeče o zkoušku z myslivosti je legislativně řízen zákonem o myslivosti a jeho prováděcí vyhláškou. Trvá 1 rok a úspěšní uchazeči po jeho absolvování získají osvědčení o odborné způsobilosti, na základě něhož může žádat o lovecký lístek.

 • Najděte ve svém okolí honitbu, v níž absolvujete povinnou roční praxi. Uživateli honiteb jsou většinou myslivecké spolky. Nemáte-li osobní kontakty, obraťte se na OMS, který vám praxi může zprostředkovat. Na praxi byste měli nastoupit krátce po započetí kurzu. V jejím rámci byste si měli vyzkoušet všechny myslivecké činnosti.
 • Pokud zkoušku složíte, staňte se prostřednictvím OMS Svitavy členem Českomoravské myslivecké jednoty, čímž získáte zákonné pojištění. Na úřadu své obce s rozšířenou působností (nejčastěji odbor životního prostředí) pak požádejte o vydání loveckého lístku. Pro získání loveckého lístku musíte být starší šestnácti let a bezúhonní.
 • Nesplníte-li u zkoušky jeden předmět, můžete se zúčastnit opravného termínu, který organizátor zkoušky vypíše. Nesplníte-li však více předmětů, musíte celý kurz absolvovat znovu.
 • Kurz myslivosti (včetně zkoušky) nemusíte absolvovat, pokud jste ji složili na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo jste žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem.

Legislativa spojená se zkouškami z myslivosti: Legislativním rámcem pro zkoušky z myslivosti je zejména vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., která provádí zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. Právo pořádání zkoušek z myslivosti pro ČMMJ, z. s. vzniká na základě pověření MZe č. 2/2002 ze dne 20. 9. 2002, čj. 6725b 2002 – 5050. Na tyto dokumenty navazuje směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti (v přiložených dokumentech) aktualizovaná roku 2017, která mimo jiné pověřuje a opravňuje jednotlivé okresní myslivecké spolky k pořádání zkoušek.

Do kurzu je nutné se přihlásit písemně vždy do 31.12. daného roku, předpokládaný poplatek za kurz a zkoušky  (včetně literatury apod.) je 5000 Kč, cena je závislá na aktuální ceně za učebnice.

Přihláška

Kurz z myslivosti se skládá ze 4 základních částí

Teoretická část

- teoretická část kurzu představuje účast na odborných přednáškách ze 7 základních skupiny předmětů myslivosti:

 1. Myslivecká osvěta - zahrnující dějiny myslivosti, význam myslivosti, mysliveckou kulturu, mluvu, etiku, dále myslivecké zvyky a tradice a v neposlední řadě význam myslivosti
 2. Myslivecká legislativa - řízení myslivosti, právní předpisy o myslivosti, zbraních, o ochraně příprdy a krajiny, veterinární předpisy atd.
 3. Myslivecká zoologie - biologie zvěře, znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře
 4. Péče o zvěř - chov zvěře, přikrmování zvěře, zařízení k přikrmování, etologie a ekologie zvěře
 5. Myslivecká kynologie - plemena loveckých psů, jejich využití; choroby psů a zvěře
 6. Střelectví - lovecké zbraně a střelivo, historie a vývoj zbraní; základy první pomoci
 7. Lovectví - způsoby lovu zvěře, pravidla, stopařství, trofeje, jejich hodnocení a úprava

Praktická příprava

 - praktická část v délce jednoho roku se provádí jako individuální  praktická příprava  přímo v honitbách, přičemž jednotlivé výkony (přikrmování zvěře, brigády, společenské akce atd.) jsou zapisovány pověřenou osobou do adeptské knížky.
 - rovněž  zahrnuje praktický výcvik ve střelbě na střelnici OMS Svitavy
 - účast na okresní výstavě trofejí
 - účast na kynologických akcích

Příprava před zkouškami

- zahrnuje vypracování cvičných testů a konzultace z jednotlivých skupin předmětů

Vlastní zkoušky

- zkoušky jsou ústní a skládají se před devítičlennou komisí, kterou tvoří předseda, místopředseda a 7 zkušebních komisařů
- uchazeči jsou ohodnocení "prospěl s vyznamenáním",  "prospěl" nebo "neprospěl"